Kary dla pracodawców za zatrudnianie pracowników bez legalizacji
12 września, 2019
Ile osób zza granicy zatrudniają korporacje w Polsce
3 października, 2019
Zobacz

Ile jest formalności przy zatrudnieniu osoby z Ukrainy?

Udostępnij:

Obywatele Ukrainy, którzy zdecydowali się na rozpoczęcie nowego życia w Polsce i podjęcie pracy w tym kraju, powinni posiadać zezwolenie na pracę. Nie ma jednak obowiązku posiadania takiego zezwolenia w chwili przekroczenia granicy. Od czerwca 2017 r. obywatele takich państw jak Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdawia, Armenia i Gruzja nie muszą posiadać wizy, która dawałaby im uprawnienia do pracy w Polsce. W przypadku braku wizy pobyt w Polsce nie może przekraczać 90 dni. Mogą zatem podjąć pracę sezonową. W takiej sytuacji przedsiębiorcy, którzy chcą zatrudnić w swych szeregach osoby zza granicy, w tym Ukrainy powinny skorzystać z procedury oświadczeniowej obejmującej cztery kroki.

Po pierwsze należy wypełnić odpowiednie oświadczenie oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł. W oświadczeniu tym należy zawrzeć dane, dzięki którym będzie możliwa identyfikacja pracodawcy, cudzoziemca, a także informacje na temat pracy oferowanej cudzoziemcowi.

Po drugiej przedsiębiorca musi zarejestrować to oświadczenie Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na jego siedzibę bądź miejsce stałego pobytu. Następnie Urząd Pracy wpisuje to oświadczenie do odpowiedniej ewidencji.


www.pro4work.pl

Po trzecie przedsiębiorca ma obowiązek przekazania oryginału oświadczenia pracownikowi. Należy pamiętać, że zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do uzyskania przez cudzoziemca w placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pozwalającej na wykonywanie pracy.

Po czwarte w dniu rozpoczęcia pracy przez Ukraińca pracodawca powinien pisemnie zawiadomić o tym fakcie urząd pracy. W przypadku gdy Ukrainiec nie podejmie pracy, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym urząd pracy w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, który został określony w ewidencji oświadczeń.

W sytuacji powierzenia pracy Ukraińcowi ze względu na ruch bezwizowy przed upływem 90 dni powalających na pobyt w kraju bez wizy należy sprawdzić, czy pracownik w tym czasie otrzymał wizę krajową lub zezwolenie na pobyt czasowy, dzięki którym mógłby dalej wykonywać pracę. Jeżeli nie – pracodawca lub pracownik mogą złożyć wniosek do wojewody o wydanie stosownego zezwolenia.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie legalizacji pobytu w Polsce, zapraszam serdecznie do kontaktu!

Izydora Kozioł-Podlaska

https://pro4work.pl/