29 kwietnia, 2020

Zameldowanie na pobyt czasowy dla obywatela Ukrainy

Każdy cudzoziemiec z Ukrainy ma obowiązek zameldować się czasowo jeśli przebywa na terytorium RP poza zakładem hotelarskim, zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem […]