paszport biometryczny obywatela Ukrainy
Paszport biometryczny a pobyt i praca obywatela Ukrainy w Polsce
13 października, 2020
Zobacz

Jak przebiega kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
Udostępnij:

Państwowa Inspekcja Pracy (w skrócie PIP) to polska instytucja kontrolująca pracodawców w aspekcie przestrzegania prawa pracy, szczególnie w zakresie BHP i przepisów dotyczących zatrudnienia. Każdy pracodawca musi w codziennej działalności liczyć się z możliwą weryfikacją w kwestii przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. W dzisiejszym artykule opisujemy z czym wiąże się kontrola prowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy.

W naszym kraju, w każdym oddziale Państwowej Inspekcji Pracy, jest wyodrębniony oddział zajmujący się nadzorowaniem legalności zatrudnienia cudzoziemców. Do tego typu kontroli upoważniona jest również Straż Graniczna, która ściśle współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy.

Za nielegalne wykonywanie pracy uznaje się sytuacje, w których cudzoziemiec spełnia jeden z poniższych warunków:

 • wykonuje pracę bez umowy,
 • wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż dozwolone w zezwoleniu na pracę,
 • wykonuje pracę bez zezwolenia w sytuacji, gdy jest ono wymagane,
 • nie ma prawa do wykonywania pracy podczas swojego pobytu w Polsce,
 • nie posiada uprawnień do przebywania w Polsce.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy skupia się przede wszystkim na zbadaniu zgodności zatrudnienia cudzoziemców z obowiązującymi przepisami prawa. Sprawdza takie aspekty, jak:

 • zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego,
 • opłacanie składek na Fundusz Pracy,
 • przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy cudzoziemca,
 • uprawnienie cudzoziemca do wykonywania pracy w zakresie zdrowotnym (badania medycyny pracy),
 • weryfikacja tożsamości cudzoziemców pracujących u kontrolowanego pracodawcy (z możliwością przesłuchania pracowników),
 • sprawdzenie dokumentacji dotyczącej wykonywanych obowiązków, m.in.:
 • dokumentów kadrowych (m.in. dotyczących urlopów),
 • list obecności w miejscu pracy,
 • dokumentacji dotyczącej zakresu obowiązków na danym stanowisku.

Kontrola legalności zatrudnienia odbywa się zwykle w siedzibie (lub siedzibach) pracodawcy oraz w miejscu przechowywania dokumentów kadrowych i finansowych. Jest przeprowadzana przez inspektorów po okazaniu legitymacji służbowej. Co istotne – Inspekcja Pracy nie ma obowiązku uprzedzać o planowanej kontroli i może zostać ona przeprowadzona o każdej porze. Na skutek przeprowadzonej kontroli inspektorzy kompletują protokół świadczący o prawidłowościach i nieprawidłowościach zatrudnienia ze strony pracodawców.

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo nałożyć na pracodawcę grzywnę w wysokości od 3 000 do 30 000 zł. Grzywnie może również podlegać sam pracownik w przypadku naruszenia przepisów po swojej stronie i w tym przypadku wysokość kary może wahać się między 1 000 a 30 000 zł. W przypadku tego typu nieprawidłowości Państwowa Inspekcja Pracy zawiadamia Straż Graniczną, co może skończyć się wydaniem decyzji o opuszczeniu terytorium kraju przez cudzoziemca. W takiej sytuacji koszty całego postępowania ponosi pracodawca, który naruszył przepisy dotyczące zatrudnienia.

Podsumowując, legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca jest priorytetem z punktu widzenia zarówno pracownika, jak i pracodawcy. W przypadku pytań z tym związanych zapraszamy do kontaktu osobistego.

Zespół Pro4Work