legalizacja pracy
Ile trwa legalizacja zagranicznych pracowników?
13 lutego, 2020
Zezwolenie na pobyt czasowy
Zezwolenie na pobyt czasowy
11 marca, 2020
Zobacz

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

powierzenie pracy cudzoziemcowy+i

praca cudzoziemca

Udostępnij:

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi stanowi jeden z podstawowych dokumentów, na podstawie których można zatrudniać osoby spoza Polski. Procedura ta pozwala cudzoziemcom z sześciu państw – Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy – wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Oświadczenie to powinien złożyć pracodawca w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę (w przypadku jednostek wpisanych do rejestru KRS) bądź miejsce stałego pobytu (w przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG).

Na podstawie tego oświadczenia cudzoziemiec może pracować co najwyżej 180 dni w ciągu następnych 12 miesięcy, bez względu na liczbę pracodawców, którzy złożyli to oświadczenie.

powierzenie pracy cudzoziemcowy+i

 

Do obowiązków pracodawcy związanych z oświadczeniem o powierzeniu pracy cudzoziemcowi należy zaliczyć:

  1. przekazanie oryginału zarejestrowanego oświadczenia danemu cudzoziemcowi;
  2. poinformowanie w sposób pisemny powiatowego urzędu pracy co do podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu (w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu) pracy przez cudzoziemca;
  3. zawarcie umowy pisemnej z cudzoziemcem, która wcześniej została przetłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca według warunków określonych w oświadczeniu;
  4. zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, jeśli dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia.

W przypadku gdy pracodawca nie zgłosi do powiatowego urzędu pracy podjęcia lub niepodjęcia przez obcokrajowca pracy, stosowana jest zasada domniemania. W związku z tym fakt wykonywania pracy liczy się od dnia wskazanego w oświadczeniu. Może się zdarzyć tak, że obcokrajowiec przybył do Polski później. W takiej sytuacji wspomniane 180 dni liczy się od momentu przekroczenia granicy, co zostało poświadczone odpowiednią pieczątką w paszporcie.

Jeżeli potrzebują Państwo opieki formalnej podczas zatrudnienia osoby z Ukrainy, serdecznie zapraszamy do kontaktu – kompleksowo dbamy o legalizację pobytu oraz pracy na każdym etapie organizacyjnym.

Izydora Kozioł-Podlaska

https://pro4work.pl/